Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie pisma sadowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru kierowane do sądu drogą pocztową, bądź składane  w biurze podawczym sądu ewidencjonowane są w sposób przewidziany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98 poz.1070 z póź. zm.) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr38 poz.249) .
Na piśmie wpływającym do sądu Biuro Podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Koperta w której pismo nadesłano załącza się do pisma. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.
Pisma sądowe adresowane do poszczególnych wydziałów przekazywane są przez biuro podawcze kierownikowi sekretariatu, który przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu wydziału (innemu sędziemu), który wydaje zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.
Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie ( pozwy, wnioski, akty oskarżenia i inne) regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98 poz.1070 z póź. zm.) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr38 poz.249) .
Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną
przez Prezesa Sądu w uzgodnieniu z archiwum państwowym instrukcję kancelaryjną i oparty
jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Biuro podawcze przekazuje pisma do właściwej komórki organizacyjnej zgodnie ze wskazanym adresem. Pisma w sprawie skarg i wniosków przekazywane są do Oddziału Administracyjnego. Zarejestrowanie sprawy z zakresu administracji i nadzoru polega na wpisaniu tej sprawy pod kolejną pozycję „spisu spraw” dotyczących określonego przedmiotu – zgodnie z odpowiednim hasłem klasyfikacyjnym ustalonym w wykazie akt, oraz nadaniu jej znaku. Znak sprawy jest jej stałą cechą rozpoznawczą: wszystkie pisma związane z załatwieniem tej samej sprawy są opatrzone tym samym znakiem i tworzą akta sprawy. Załatwianie spraw z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Zasady organizacji i rejestrowania pism i dokumentacji w sprawach zawierających  informacje niejawne regulują odrębne przepisy