Prezes

Prezes - SSR Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz
Przyjmuje interesantów:
w czwartki w godzinach 1000 - 1200 (pok. 119)

Wiceprezes - SSR Joanna Urbanowicz
Przyjmuje interesantów:
we wtorki w godzinach 1000 - 1200 (pok. 13)
 
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa
ul. St. Kutrzeby 2
67- 200 Głogów
pok. 119, I  piętro

76 754-52-42

 
 
Zakres czynności Prezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98 poz.1070 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr38 poz.249).
Kieruje powierzonym mu Sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Sądu a w szczególności:
- reprezentuje Sąd na zewnątrz, współpracuje z władzami i organizacjami politycznymi i zawodowymi,
- występuje z wnioskami w sprawach kadrowych,
- czuwa nad szkoleniem sędziów, aplikantów sądowych, referendarzy sądowych i pracowników administracyjnych,
- organizuje okresowe narady sędziowskie, sędziowsko-ławnicze i kuratorów społecznych ustalając zarazem ich tematykę w porozumieniu z radą ławniczą i kierownikami zespołów kuratorskich wyznacza referentów,
- zwołuje okresowe narady sędziów i pracowników administracyjnych,
- kontroluje biurowość, czuwa nad terminową sprawozdawczością, wykonaniem budżetu, sprawuje ogólny nadzór nad ściągalnością należności sądowych oraz należytym zaopatrzeniem materiałowym,
- sprawuje zarząd i nadzór nad ochroną mienia Sądu,
- załatwia sprawy prezydialne oraz skargi i zażalenia, przedłuża terminy do sporządzania uzasadnień,
- spełnia inne czynności administracyjne i nadzorcze nie wymienione powyżej a przewidziane w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych
 
Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98 poz.1070 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr38 poz.249).
Kieruje powierzonym mu Sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Sądu a w szczególności:
- reprezentuje Sąd na zewnątrz, współpracuje z władzami i organizacjami politycznymi i zawodowymi,
- występuje z wnioskami w sprawach kadrowych,
- czuwa nad szkoleniem sędziów, aplikantów sądowych, referendarzy sądowych i pracowników administracyjnych,
- organizuje okresowe narady sędziowskie, sędziowsko-ławnicze i kuratorów społecznych ustalając zarazem ich tematykę w porozumieniu z radą ławniczą i kierownikami zespołów kuratorskich wyznacza referentów,
- zwołuje okresowe narady sędziów i pracowników administracyjnych,
- kontroluje biurowość, czuwa nad terminową sprawozdawczością, wykonaniem budżetu, sprawuje ogólny nadzór nad ściągalnością należności sądowych oraz należytym zaopatrzeniem materiałowym,
- sprawuje zarząd i nadzór nad ochroną mienia Sądu,
- załatwia sprawy prezydialne oraz skargi i zażalenia, przedłuża terminy do sporządzania uzasadnień,
- spełnia inne czynności administracyjne i nadzorcze nie wymienione powyżej a przewidziane w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Prezes