Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Renata Klimala
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67- 200 Głogów
pok. 119 I piętro
tel.: 76 754-52-42
fax.: 76 754-52-50


 

Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

 1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 3. sprawy kuratorów społecznych;
 4. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 5. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 7. prowadzenia biura podawczego, biblioteki, biura obsługi interesantów, ewidencji depozytów;
 8. nadzór nad archiwum zakładowym;
 9. prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;
 10. prowadzenie akt osobowych sędziów, referendarzy, kuratorów Sądu Rejonowego w Głogowie;
 11. prowadzenie ewidencji spraw z zakresu międzynarodowego postępowania sądowego (wykaz OZ);
 12. sprawy organizacyjne dotyczące techniki pracy i jej doskonalenia;
 13. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu;
 14. oordynacja działalność wszystkich agend administracyjnych Sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru;
 15. czuwanie nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie;
 16. koordynacja działań związanych z udzielaniem informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 17. koordynacja działań pracowników zajmujących się obsługa portalu orzeczeń w Sądzie;
 18. sprawy zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu;
 19. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 20. organizowanie warunków odbywania stażu na miejscu oraz sporządzanie opinie o stażystach i współpraca w tym zakresie z Sądem Okręgowym w Legnicy lub Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu;
 21. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych z organizacja staży w szczególności prowadząc nabór na wolne miejsca, nadzorując przebieg stażu w Wydziałach;

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny