Dyrektor Sądu

Andrzej Ławiak
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 5, parter
 
76 754-52-49

 
Dyrektor sądu:
  1. jest organem kierującym gospodarką finansową sądu,
  2. kieruje działalnością administracyjną sądu,  polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu,
  3. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  5. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  6. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu